Dette er de gældende handelsbetingelser for Motorsport Marketing pr. 15. november 2021.

Virksomhed

Motorsport Marketing v. Wilcks.dk
Oehlenschlægersgade 56, 3.th.
1663 København V
CVR nr.: 26697603
Telefon: 26210045
E-mail: holger@motorsportmarketing.dk

1. Generelle vilkår

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Motorsport Marketing.
1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle aftaler hos Motorsport Marketing.
1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Motorsport Marketing og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.
1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Motorsport Marketing et projekt.
1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.
1.6. Motorsport Marketing indgår konsulentarbejde i henhold til fastprisbetaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen til fast pris. Ved timebaseret arbejde faktureres pr. påbegyndt time.

2. Priser og betaling

2.0. Motorsport Marketing opdaterer årligt sin prisliste, de gældende priser kan altid findes på hjemmesiden.
2.1. Motorsport Marketing fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.
2.2. Motorsport Marketing opererer med standard timepris på 800 kr. ekskl. moms for arbejde af enhver karakter, hvis der ikke er indgået skriftlig aftale om anden timepris eller fastpris på projekt. Opgaver faktureres pr. påbegyndt time.
2.3. Timebaserede opgaver faktureres som udgangspunkt ved afslutning af opgaven. Såfremt opgaven strækker sig over hen over månedsskifte, faktureres de afholdte timer for den forgangne måned ved månedsskiftet.
2.4. Regninger forfalder til betaling 7 dage efter udstedelse.
2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres til standard timepris med mindre, andet er aftalt.
2.6. Motorsport Marketing pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.
2.7. Motorsport Marketing opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.
2.8. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.
2.9. Medmindre andet er aftalt faktureres hjemmesider, webshops og softwareprojekter ved accept af tilbud.
2.10. Abonnementer betales forud. Abonnementer opkræves månedsvis, kvartalsvis eller årligt efter aftale.

3. Rettigheder til arbejdet

3.1. Kunden indestår selv for egne tilladelser og rettigheder til brug af 3 parts skrifttyper, illustrationer, billeder, tekster mv. som leveres til Motorsport Marketing.
3.2. Kunden giver Motorsport Marketing tilladelse til håndtering af kundens domæne og andre services som er forbundet med at sikre leveringen af den aftalte ydelse.
3.3. Alle rettigheder til grafik, marketingmateriale, websites og webshops (undtaget materiale dækket af pkt. 3.5) tilhører kunden efter projektet er fuldt faktureret og betalt.
3.4. Software applikationer og specialudvikling udviklet af Motorsport Marketing tilhører Motorsport Marketing medmindre andet er aftalt.
3.5 Alle rettigheder til systemer bag diverse abonnementsløsninger, hvor kunden køber brugsret til løsningen i en periode, tilhører Motorsport Marketing.

4. Tavshedspligt og referencer

4.1. Motorsport Marketing forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.
4.2. Motorsport Marketing har ret til i salgs- og markedsførings-øjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference, herunder brug af logo.

5. Force majeure

5.1. Motorsport Marketing er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Motorsport Marketing er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Motorsport Marketing forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Motorsport Marketing ikke er herre over, og som Motorsport Marketing ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

6. Tvister

6.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførsel eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Retten i København som første instans.

7. Hosting

7.1. Hosting faktureres årligt forud, såfremt kunden benytter mere plads end aftalt vil dette faktureres særskilt hvert kvartal bagud.
7.2. Motorsport Marketing påtager sig intet ansvar for indhold, herunder rettigheder, lovligheden, lødigheden mv. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver på hosting løsningen.
7.3. Motorsport Marketing er ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på hosting løsningen uanset årsagen til den manglende adgang.
7.4. Motorsport Marketing er ikke ansvarlig for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af software mv. udover de beskrevne forhold i databehandleraftalen.
7.5. Motorsport Marketing er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Medmindre kunden har en malware aftale er kunden selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i forbindelse med udbedringer af skaderne.
7.6. Spam og anden uønsket mail er forbudt at udsende gennem hostingen. I tilfælde af overtrædelse vil Motorsport Marketing informere og udlevere logs til de relevante myndigheder, samt suspendere kunden.
7.7. Såfremt kundens trafik eller applikation belaster serveren eller netværket, har Motorsport Marketing ret til at suspendere kundens hosting uden varsel.
7.8. En suspendering annullerer ikke hosting aftalen og der sker ingen refundering.
7.9. Hostingaftaler løber altid 12 måneder ad gangen og fornyes automatisk.
7.10. Opsigelse kan ske straks med virkning fra månedens udgang.

8. Succesgaranti

8.1. Hvis kunden i løbet af én fuld racesæson efter lanceringen af sin nye onlinetilstedeværelse købt gennem Motorsport Marketing ikke får tegnet minimum 1 sponsoraftale får kunden den fulde pris for sin onlinepakke retur.
8.2 Som sponsor gælder enhver virksomhed, der yder et sponsorat i form af penge, produkter eller ydelser til kunden eller den kører/det team for hvilket kunden har indgået en aftale med Motorsport Marketing.
8.3 Succesgarantien gælder kun, hvis det på baggrund dokumentation kan skønnes, at kunden har gjort en rimelig indsats for at følge Motorsport Marketings rådgivning og for at kontakte potentielle sponsorer.

9. Service- og supportaftaler

9.1. Serviceaftaler på hjemmesider og webshops omfatter tekniske opdateringer samt hosting.
9.2. Opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer af hjemmesiden og serveren. Motorsport Marketing yder ikke serviceaftale hvis kunden vælger ikke at hoste hos Motorsport Marketing.
9.3. Supportaftaler omfatter vejledning til indholdsændringer og vejledning til anvendelse af systemet.
9.4. Alle ændringer som Motorsport Marketing skal foretage skal sendes pr. mail til sponsor@motorsportmarketing.dk
9.5. Ændringer som Motorsport Marketing skal foretage, faktureres til normal timepris, hvis ikke andet er aftalt.
9.6. Ved indgåelse af serviceaftale lukkes af for kundens adgang til de dele Motorsport Marketing påtager sig at vedligeholde, som del af aftalen.
9.7. Hvis serviceaftalen opsiges, fjernes de plugins, der er en del af servicen (dette omfatter bl.a. sikkerhedsplugins, performanceplugins og cookiecomplianceplugin).

10. Reklamation på hjemmesider og webshops

10.1. Motorsport Marketing yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden kan anmelde fejl og mangler i leverancen i forhold til kravspecifikationen.
10.2. Reklamation skal sendes til sponsor@motorsportmarketing.dk
10.3. Reklamationsperioden påbegyndes fra levering af hjemmesiden.
10.4. Reklamationer tilsendt efter fristen faktureres særskilt, pr. påbegyndt time jf. pkt. 2.2

11. Onlinemarkedsføring

11.1. Motorsport Marketing udfører markedsføring for kunden med at opnå et potentielt øget salg online ved brug af bla. Google Ads, LinkedIn Ads, Søgemaskine Optimering, Sociale Medier mv..
11.2. Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.
11.3. Afregning af annonceomkostninger afregner kunden direkte med det specifikke medie, medmindre andet er aftalt.
11.4. Ændringer af annonceomkostninger skal ske via mail til sponsor@motorsportmarketing.dk
11.5. Ved benyttelse af flere annonceomkostninger end aftalt kan Motorsport Marketing ikke holdes til regnskab og refundere ikke noget beløb.

12. Ændringer af betingelser

Motorsport Marketing handelsbetingelser kan af Motorsport Marketing ændres med varsel på 45 dage.
De gældende handelsbetingelser vil være at finde på Motorsport Marketings hjemmeside.